Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
19-10-2020

ZHP Hufiec Lubań zaprasza do udziału w konkursie plastycznym.

Prace konkursowe można składać do 30.10.2020.

Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem: http://www.luban.zhp.pl/

Regulamin konkursu plastycznego „Moja Niepodległa w 800 leciu Lubania"

§1 Cele konkursu

Celami konkursu są:
1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem.
2. Wzmacnianie świadomości obywatelskiej.
3. Integracja międzypokoleniowa
4. Promowanie obchodów 800 lecia w regionie.

§2 Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Moja Niepodległa w 800 leciu Lubania" jest Komenda Hufca ZHP w Lubaniu.
3. Adres organizatora: Komenda Hufca ZHP ul. Dolna 8, 59-800 Lubań.
4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Monika Pleśnierowicz email: monika.plesnierowicz@zhp.net.pl

§3 Założenia organizacyjne

1. W konkursie mogą wziąć udział zuchy oraz uczniowie 7-10 lat, harcerze oraz uczniowie 11-16 lat, instruktorzy oraz uczniowie i dorośli: lat 17+ .
2. Zostaną nagrodzone 1 miejsca w trzech kategoriach wiekowych. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
8. Prace powinny być wykonane w formacie A4,
9. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest zaprojektowaniem pocztówki dotyczącej „Moja Niepodległa w 800 leciu Lubania"
10. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni lub sami uczestnicy.
11. W kopercie zaadresowanej do organizatora z dopiskiem Konkurs plastyczny „Moja Niepodległa w 800 leciu Lubania" należy umieścić: a. pracę opisaną wg następującego wzoru: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, tytuł i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja), nazwa instytucji/adres, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich i nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych). b. klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego: c. oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego; d. w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia i zgody, o których mowa w pkt.11 lit. b i c, w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie.
12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.
13. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.
14. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Komendy Hufca ZHP w Lubaniu – www.luban.zhp.pl
15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4 Ocena prac konkursowych

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2020 r. do godz. 14.00, osobiście w siedzibie organizatora we wtorki i środy w godzinach od 16.00 do 19.00 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Komenda Hufca ZHP Lubań ul. Dolna 8, 59-800 Lubań (decyduje data wpływu do organizatora) z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Moja Niepodległa w 800 leciu Lubania".
2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zasłało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.
3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria Oceny zostaną ustalone w następujący sposób: - zgodność pracy z tematem - jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość - walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania - stopień trudności wykonania - akcent związany z organizatorem konkursu
5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej przygotowanej przez organizatora konkursu.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 31 października 2020 r. do 14.00.
2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.
3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

§6 Nagrody główne

1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii 1 nagrodę główną.
2. Z pomiędzy nagrodzonych prac zostanie wyłoniona najciekawsza praca do publikacji.
3. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na wystawę pokonkursowa, która odbędzie się w siedzibie organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

§7 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...